Mónica Afonso - Cesty po Fryštáku

 

Mónica José Vidal Afonso je mladá Portugalka, jež se ve školním roce 2013/2014 rozhodla stát dobrovolnicí (v rámci projektu Evropské dobrovolné služby) a podpořit svým osobním vkladem zejména dvě fryštácké instituce věnující se mládeži: DIS-klub i spolek Fair Play. Při svém pobytu v našem městě napsala šest básní o Fryštáku, o pocitech z Fryštáku – o nás v ní, o sobě v nás. Toto zrcadlo svázala do sbírky, již nazvala Cesty po Fryštáku a věnovala Vaší knihovně. Básně jsou uváděny jak v původním anglickém znění, tak i v překladu pořízeném Danou Hradilovou.

 

The immensity

 

The immensity of waters

Running through infinity,

Eternal mirage trees standing still

And wild grass inside openness

Sing echoes of invisible birds.

 

Afternoon is falling

As Autumn speaks to ears

Of paths riding in wheels,

The immensity

Lost in all sorts of green.

 

 

Nesmírnost

 

Nesmírnost vodstva

protékající skrz nekonečno,

věčný přelud, stromy stojící v klidu

A divoká tráva uvnitř otevřenosti

zpívá ozvěny neviditelných ptáků.

 

Odpoledne padá

když podzim k uším hovoří

pěšinou rozježděnou pod koly,

Nesmírnost

ztracena ve všech druzích zeleně.

 

 

 

The wheels of life

 

Pigeons diving into the shores

Looking for grains

But grains they will never find,

As we watch the wheels of Life

Slowing turning the corner of the road.

 

Sheep grazing in great squares

Looking for grass

But grass they will never find,

As we watch the wheels of Life

Slowing turning the corner of the road.

 

The men sold the world

Looking for light

But light they will never find,

As we watch the wheels of Life

Slowing turning the corner of the road.

 

 

Kola života

 

Holubi potápějící se do břehů

zrní hledají.

Však zrní nikdy nenajdou

Když sledujeme kola života

pomalu otáčející roh cesty.

 

Ovce pasoucí se ve velkých čtvercích

trávu hledají.

Však trávu nikdy nenajdou

Když sledujeme kola života

pomalu otáčející roh cesty.

 

Lidé prodali svět

Světlo hledají.

Však světlo nikdy nenajdou

Když sledujeme kola života

pomalu otáčející roh cesty.

 

 

 

Dedicated to Lad´a (Salesian)

 

The flame covers the time,

Growing like a red wave,

Immense in a sea of eternity

That happens when

The man is burning paper.

 

This impetuous and living flame

Lasts in liberty when

The man is burning paper,

Releasing him free

And luminous.

 

Ah, the moment is nothing

But infinite when

The man is burning paper!

 

 

Věnováno Laďovi (salesián)

 

Ten plamen, co přikrývá čas,

roste jak rudá vlna,

nesmírný je v moři věčnosti.

To stává se, když

muž pálí papír.

 

Ten plamen prudký, plný života

přetrvá ve svobodě, když

muž pálí papír,

a to jej činí svobodným

a jasným

 

Ach, okamžik je ničím,

ale nekonečnem, když

muž pálí papír!

 

 

 

***

 

And the old woman was there,

Waiting for the bus to come.

Her look was into the horizon,

Nothing moved her.

Drifting between past and present,

There she was:

The past stained her face,

The present marked her body.

She was anonymous in all her form.

 

 

***

 

A ta stará paní tam byla,

Čekající na svůj autobus.

Dívala se na obzor,

Nic ji nerušilo.

Unášena minulostí a přítomností,

Tam stála:

Minulost poskvrnila její tvář,

Přítomnost poznamenala její tělo.

Byla anonymní v každé své podobě.

 

 

 

Oddness in O.

 

Time stands still for O.,

The absurd as a light touching the eyes,

A flood with no place to invade,

The air holding our nothing,

The word fading away in eternity.

 

Time stands still for O.,

He is not waiting for anything,

The melancholy wandering itself.

 

 

Podivnost v O.

 

Čas v klidu stojí v O.,

Absurdní jako světlo dotýkající se očí,

Záplava nemající místo k vylití,

Vzduch držící naše vzduchoprázdno,

Slovo pomalu se vytrácející do věčnosti.

 

Čas v klidu stojí v O.

na nic nečeká,

potulující se Melancholie.

 

 

 

Orders and circles

 

Orders and circles

Are the frames of portraits,

Stories of paintings,

Some limited editions

That you use to speak of.

 

But the smell of your skin

Has no orders neither circles,

It is a blurry and profound colour

Slowing filling the word

Love.

 

And the freedom of loving you

Is like wide open space with

No orders,

No circles.

Only love.

 

 

Řády a kruhy

 

Řády a kruhy

jsou rámy portrétů

příběhy maleb,

jakési limitované edice,

které jsi zvyklý se zříci.

 

Ale vůně tvé kůže

nemá ani řády ani kruhy,

je to rozmazaná a pronikavá barva

pomalu naplňující slovo

Láska.

 

A svoboda milovat tě

je jako široce otevřený prostor

s žádnými řády,

žádnými kruhy.

Je to pouze Láska.