Smlouva o absenční výpůjčce čtečky elektronických knih

 

I. Smluvní strany

 

Smluvní strany:

 

Městská knihovna Fryšták

nám. Míru 382

763 16 Fryšták

zastoupená vedoucím Mgr. Pavlem Nášelem

(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

 

a

 

………………………………………………………………………… nar. …………………

bytem ………………………………………………………………………………………,

číslo čtenářského průkazu: ………………

(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

 

uzavírají podle ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku c. 40/1964 Sb. v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

1.1 Půjčitel tímto předává vypůjčiteli do bezplatného užívání za podmínek stanovených v této smlouvě čtecí zařízení eReading.cz Second Edition (dále jen čtečka), jejíž pořizovací hodnota je 2995 Kč.

 

1.2 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: pouzdro.

 

Článek 2

Práva a povinnosti půjčitele

 

2.1 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově knihovny na adrese nám. Míru 382, 763 16 Fryšták.

 

2.2 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

 

Článek 3

Práva a povinnosti vypůjčitele

 

3.1 Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.

 

3.2 Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením.

 

3.3 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení v této výši:

- pouzdro 399 Kč.

Fyzické poškození bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka.

 

3.4 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že tato nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně příslušenství s přihlédnutím k výši běžného upotřebení.

 

3.5 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

 

Článek 4

Doba trvání, jistina

 

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od ………………………………… do …………………………………

 

4.2 Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.

 

4.3 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení, v případě zaslání upomínky i upomínací poplatky. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky.

 

4.4 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti kauci (vratnou zálohu) ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

5.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku c. 40/1964 Sb. v platném znění.

 

5.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat jen písemnými dodatky.

 

5.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

Ve Fryštáku dne …………………………………

 

za půjčitele:                                                               vypůjčitel:

 

 

       razítko a podpis                                                              podpis